Verksamhetsplan 2017-2018

Verksamhetsidé

Kriminologernas Universitetsförening i Lund bildades 2011 och drivs av studenter som
läser Kriminologiprogrammet vid Lunds universitet. Kriminologernas universitetsförening arbetar för alla medlemmars bästa och ska se till att öka studenternas gemenskap i utbildningen med andra studenter genom diverse aktiviteter.

Föreningen ska även vara nyantagna studenter behjälplig med fadderverksamhet. Dessutom ska föreningen, utöver vad programmet tillhandahåller, anordna evenemang med kriminologisk relevans.

Värdegrund

Kriminologernas Universitetsförening ska verka i demokratisk anda och för alla människors lika värde. Kriminologernas Universitetsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Vision

Föreningen är till för alla som läser kandidatprogram i kriminologi, en fristående kurs
inom kriminologi eller masterprogram inom rättssociologi/sociologi. Genom ett medlemskap i KUF får medlemmen möjlighet att ta del av roliga aktiviteter och få lära känna andra inom utbildningen. Detta genom gästföreläsningar, sittningar och andra sociala evenemang. KUF bevakar även utbildningens innehåll och kvalitet samt strävar efter att bevara en nära kontakt med den relevanta arbetsmarknaden.

Mål 2017/2018

Vi i styrelsen HT 17/ VT 18 strävar efter att det ska vara en självklarhet att vara med i KUF för samtliga som läser kandidatprogram i kriminologi eller fristående kurs i rättssociologi eller kriminologi. Detta samtidigt som samtliga ska känna att de får ut mycket av sitt medlemskap och känna en naturlig gemenskap i föreningen. Vi vill öka medlemsantalet och göra KUF mer välkänt såväl som att utveckla relationen och samarbetet med kriminologistudenter i hela Sverige. KUF ska vara en välskött förening ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Aktiviteter/handlingsplan

För att nå upp till målen ska aktiviteter av olika slag för att öka medlemsvärdet och erbjuda en aktiv, varierad verksamhet.

Övriga mål för verksamheten

• KUF vill bidra till att stärka medlemmarnas nätverk och kontakt med arbetsmarknaden. Detta bland annat genom arrangerandet av Krimdagen samt att relevanta utställare finns representerade på samhällsvetarkårens arbetsmarknadsmässa.
• För att fler ska få vetskap om vår förening och våra aktiviteter ska hemsida, Facebook-sida och Instagram-konto vara estetiskt tilltalade och uppdateras löpande.

• Vi ska under året arbeta med öka antalet sponsorer, detta för att stärka vår ekonomi och på så sätt kunna investera i verksamheten – till gagn för våra medlemmar.
• För att finnas som hjälp och stöd i utbildningen ska föreningen vara aktiv och stöttande i utbildningsfrågor.

Uppföljning

För att se till att dessa aktiviteter och mål följs upp kommer styrelsen att gå igenom samtliga aktiviteter och mål under styrelsemöten som äger rum varje månad under året. Större frågor utvärderas även under ett medlemsmöte under hösten och ett medlemsmöte under våren.

Ansvarig inom egen verksamhet

Styrelsen i kriminologernas universitetsförening bär det gemensamma ansvaret för att de av medlemmarna beslutade målen uppnås. Ordförande har det yttersta ansvaret för att samtliga aktiviteter genomförs och leder styrelsens arbete. Respektive utskott ansvarar för att deras specifika mål efterföljs.

Verksamhetsplan kriminologernas universitesförening 2016

Verksamhetsidé
Kriminologernas Universitetsförening i Lund bildades 2011 och är driven av studenter som läser Kriminologiprogrammet vid Lunds Universitet. Kriminologernas universitetsförening arbetar för alla medlemmars bästa och ska de till att öka studenternas gemenskap i utbildningen med andra studenter genom diverse aktiviteter. Föreningen ska även vara nyantagna studenter behjälplig med fadderverksamhet. Dessutom ska föreningen, utöver vad programmet tillhandahåller, anordna evenemang med kriminologisk relevans.

Värdegrund

Kriminologernas Universitetsförening ska verka i demokratisk anda och för alla människors lika värde. Kriminologernas Universitetsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Vision

Föreningen är till för alla som läser kandidatprogrammet i kriminologi, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom rättssociologi/sociologi. Genom ett medlemskap i KUF får medlemmen möjlighet att ta del av roliga aktiviteter och få lära känna de andra inom utbildningen. Detta genom gästföreläsningar, sittningar och andra sociala evenemang. KUF bevakar även utbildningens innehåll och kvalitet samt strävar efter att bevara en nära kontakt med den relevanta arbetsmarknaden.

Mål 2016

Vi i styrelsen HT 16/ VT 17 önskar att det ska vara en självklarhet att vara med i KUF för samtliga som läser kandidatprogrammet i kriminologi eller fristående kurs i rättssociologi. Vi vill öka medlemsantalet och göra KUF mer välkänt. Detta samtidigt som samtliga ska känna att de får ut mycket av sitt medlemskap. Vi vill även att medlemmarna i KUF ska känna en samhörighet medlemmar emellan.

Aktiviteter/handlingsplan

För att nå upp till målen ska aktiviteter av olika slag göra att samhörigheten ökar och att medlemmarna känner att de får ut mycket av sitt medlemskap. Dessa aktiviteter kommer att bestå av festliga aktiviteter men även nyktra, återkommande aktiviteter.

Planerat för höstterminen 2016 är:

 • Halloweensittning
 • Julfest i Skanör
 • Beerpongturnering mot Beteendevetarna i Lund
 • Återkommande sportaktiviteter med samlingsnamnet ”Sporta med KUF”
 • Pluggkväll
 • Gästföreläsningar

De aktiviteter som planerats för vårterminen 2017 är:

 • Slaget som sambucklan med tillhörande sporta med KUF-fotbollsträningar kontinuerligt under våren
 • Sporta med KUF-aktiviteter (såsom zumba, brännboll)
 • Skifteshelg med kommande styrelsen
 • KUF firar 5 år! En gala med både före detta och nuvarande medlemmar
 • ”Välkomnatillbakasittning” på Helsingkrona nation i januari
 • Pubkväll med musikquiz på sambar
 • Ev. ytterligare sittning
 • Examensceremoni för treorna
 • Pluggkväll
 • Gästföreläsningar
 • Vårmöte

För att ytterligare göra att KUF’s medlemmar känner att de får ut mycket av deras medlemskap ska gästföreläsningar av kriminologisk relevans ske återkommande under året. Vi vill även att fler ska veta om att eventen äger rum då fler än KUF-medlemmar är välkomna. Ju fler desto roligare. Detta ska vi genomföra genom att sätta upp affischer på olika platser samt sprida evenemangen i den mån vi kan via sociala medier. Ännu ett sätt för medlemmarna att känna att de får ut mycket av föreningen är att de får hjälp att nå arbetsmarknaden. Genom att se till att det finns utställare av kriminologisk relevans på samhällsvetarkårens mässa som äger rum under vårterminen ska vi lyckas med detta. För att fler ska få vetskap om att kriminologernas universitetsförening existerar ska vi kontinuerligt uppdatera vår hemsida, Facebooksida och Instagramkonto. Vi ska under året försöka att få tag i sponsorer, detta för att kunna ge mer till våra medlemmar men även för att vi ska kunna synas mer som förening. För att finnas som hjälp och stöd i utbildningen finns vi tillgängliga under året som stöd i utbildningsfrågor.

Uppföljning

För att se till att dessa aktiviteter och mål följs upp kommer styrelsen att gå igenom samtliga aktiviteter och mål under styrelsemöten som äger rum varje månad under året. Större frågor utvärderas även under ett medlemsmöte under hösten och ett medlemsmöte under våren.

Ansvarig inom egen verksamhet
Styrelsen i kriminologernas universitetsförening kommer gemensamt att se att samtliga mål uppnås. Ordförande har högsta ansvar för att samtliga aktiviteter genomförs och fungerar som ”bollplank” gentemot resterande ledamöter. Respektive utskott ansvarar för att just deras mål efterföljs.

Uppföljning av verksamhetsplan HT16-VT17:

I verksamhetsplanen som upprättades under hösten beskrevs hur Kriminologernas
Universitetsförenings vision är att föreningen ska finnas till för alla som läser
kandidatprogrammet i kriminologi, fristående kurs inom kriminologi eller master inom
rättssociologi/sociologi. Ett mål var att fler än de ordinarie medlemmarna kunde ta del
av KUF’s evenemang. För att nå detta har upprättandet av ett alumninätverk för alla
tidigare medlemmar i Kriminologernas Universitetsförening, och inte bara för tidigare
programstudenter, startats. Vi har även erbjudit gratis gästföreläsningar till de som
läser rättssociologi men inte är medlemmar i KUF, så att även de får en inblick i
föreningen. Under året har gästföreläsningarna haft avsevärt fler besökare än tidigare.
Troligtvis beror detta på föreläsare i besökarnas smak samt bättre marknadsföring.
Målet med föreningen för HT 16/ VT 17 var att det ska vara en självklarhet att vara med
i KUF för samtliga som läser kandidatprogrammet i kriminologi eller fristående kurs i
rättssociologi. Vi vill öka medlemsantalet och göra KUF mer välkänt. Detta samtidigt som
samtliga ska känna att de får ut mycket av sitt medlemskap. Vi vill även att
medlemmarna i KUF ska känna en samhörighet medlemmar emellan.
För att göra föreningen till en självklarhet och mer välkänd har vi skaffat en
samarbetspartner och sponsor, SSR Akademikerförbundet. Detta kommer göra att vi får
större möjlighet att erbjuda föreläsningar, ”case” eller workshops delvis med
arbetsmarknadsinriktning. Sponsringen hjälper även föreningen att synas mer då
marknadsföring är möjligt i större utsträckning med en större budget. Tygkassarna med
KUF’s logga som designats och beställts i år kommer att finnas kvar i föreningen som
kapital. Dessa fungerar också som marknadsföring då det blir som en ”vandrande
reklampelare”. Vi har haft flera aktiviteter tillsammans med andra föreningar och på så
sätt gjort vår förening mer känd bland de andra föreningarna. Vi startade även upp
sociala kanalen Snapchat för Kuf. Det andra målet med året, att medlemmarna skulle få
ut mer av medlemskapet, har eftersträvats på så sätt att aktiviteterna under året varit
fler och av olika karaktär. För att öka sammanhållningen mellan medlemmarna har fler
nyktra aktiviteter inrättats. ”Sporta med KUF”, återkommande sportevenemang av olika
slag, startades upp. ”Plugga med KUF” är återkommande pluggkvällar för samtliga
medlemmar där lokal och fika erbjuds och kunskaper blandas. Sittningarna har varit
kvar men detta år sker även en gala med middag och klädtema. Även detta för att ha
bättre variation på aktiviteterna och för att öka sammanhållningen mellan
medlemmarna.

Under året har vi ökat samarbetet med andra föreningar i Sverige. Styrelsen sökte upp
och bjöd ner föreningar och ämnesråd inom kriminologiprogrammen i Malmö,
Stockholm, Gävle och Örebro. Under helgen planerades ett uppstartande av ett nationellt
alumninätverk som sedan sattes i verket. Uppstartandet av en tidskrift för studenter i
kriminologi samt en årlig nationell kriminologdag där den första äger rum i Stockholm
under våren 2018. Förutom planerandet av dessa samarbeten anordnade KUF’s styrelse
sittningar, lunch samt boende för de besökande.

Samtliga av de aktiviteter som planerades för HT16/VT17 i verksamhetsplanen har
genomförts. All uppföljning har skett på styrelsemöten.

Styrelsen
Styrelsen HT16/VT17 har bestått av:
Ordförande: Alexandra Sjödin
Vice Ordförande: Sofia Johansson
Sekreterare: Fanny Wahlström
Ekonomiansvarig: Emil Fredriksson
Ledamöter Sociala utskottet: Emma Karlsson, Louise Thudén
Ledamot Utbildningsutskottet: Hanna Fagerberg
Ledamot Eventutskottet: Therese Giza
Ledamot Arbetsmarknadsutskottet: Cecilia Broman
Ledamot PR-utskottet: Linnéa Gahm.
Suppleant PR-utskottet sedan 2016-11-15: Jenny Johammar

Styrelsens sammankomster
Styrelsen har under sitt verksamhetsår hållit sex ordinarie styrelsemöten och ett antal
extrainsatta möten. Styrelsen har delats in i två projektgrupper som ansvarat för olika
område och haft separata möten. Det första medlemsmötet, höstmötet, ägde rum 2016-
11-15. Det andra medlemsmötet, kallat ”årsmötet” ägde rum 2017-03-08. Ett extrainsatt
medlemsmöte ägde rum

Medlemsantal
2017-03-08 är antalet medlemmar i Kriminologernas Universitetsförening 142 stycken.
Vid tidpunkten för förra årets årsmöte var antalet 130 stycken.

Aktiviteter under verksamhetsåret fram till 2013-03-08:
• Novischaktiviteter för kriminologiprogrammets nya studenter med 38 stycken
faddrar och 58 stycken nollor innehållandes:

 • Fadderkickoff
 • Intro med lekar och grillning
 • Såpfotboll i stadsparken plus utgång på Hallands nation
 • Slaget om samvetet
 • Stadsvandring
 • Pubkväll med musikquiz
 • Sittning med 365 dagars-tema
 • Sjukamp i botaniska trädgården
 • Poängjakt
 • Volleybollturnering
 • HOF-vandring

FinsittningAv den utvärdering vi gjorde av nollningen gick att utläsa att 94 % tyckte att 200 kr var ett rimligt pris för nollningen. 95 % tyckte att nollningen var ”Mycket kul” eller ”Kul”. Såpfotbollen, pubkvällen med musikquiz, sittningarna samt poängjakten var mest populära. Responsen i stort var mycket positivt. Utvärderingen går att hitta i verksamhetsårets pärm i föreningsrummet samt på kriminologerna@gmaiil.com’s Google Drive.

• Gästföreläsningar:

 • Bo lundqvist, chef på kalla fall i Region Syd. Föreläsning rörande situationen med ouppklarade mord
 • Jin Landälv och Johan Andersson, utredare vid familjevåldssektionen vid
  polismyndigheten, Region Syd. En föreläsning rörande barnpornografi,
  polisens arbete kring detta
 • Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och rättsexpert i media. Föreläste om
  hat, främlingsfientlighet och diskriminering och vad detta betydde
  straffrättsligt.
 • Brottmålsadvokat Johan Eriksson. Utsedd till Advokaternas Advokat fem år irad. Advokat i många uppmärksammade mål.

• Sittningar:

 • Welcome back-sittning i början av vårterminen
 • Djungelsittning

• Examenssittning för treorna

• Två stycken ”Pluggkväll med KUF” 24/10, 27/2

• Sporta med KUF-evenemang:

 • Spökboll KUF vs BiL
 • Sporta med KUF – jogging
 • Sporta med KUF – basket
 • Sporta med KUF – fotboll (flertalet)

• Julfest i Skanör

• Beerpongturnering KUF vs BiL
• KUF 5 år- gala på Kulturen för alla medlemmar
• Anordnat en helg för samtliga föreningar och ämnesråd inom
kriminologiprogrammen. Under helgen närvarade föreningar från Lund, Malmö,
Stockholm, Gävle och Örebro.
• Uppstartandet av ett alumnnätverk för tidigare KUF-medlemmar
• Uppstartandet av ett nationellt alumnnätverk för tidigare kriminologistudenter
• Uppstartandet av en nationell tidsskrift för studenter i kriminologi
• Uppstartandet av en nationell kriminologidag för studenter i kriminologi i
Sverige

• Grillning med brännboll och andra aktiviteter i Stadsparken
• Medverkan i Slaget om Sambucklan-turnering
• Skifteshelg i Skanör för nuvarande och kommande styrelsen
• Anordnat examensceremoni för tredje årets kriminologstudenter

Styrelsen har även arbetat med:
• Utbildningsfrågor
• Utformandet av KUFprodukter, collagetröja och tygkasse
• Programsektionsträffar med Samhällsvetarkåren
• Arbetsmarknadsfrågor
• Startat sponsring av och samarbete med Akademikerförbundet SSR
• Arbetat med samhällsvetarkårens mässa Samarbete