Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan kriminologernas universitesförening 2016

Verksamhetsidé
Kriminologernas Universitetsförening i Lund bildades 2011 och är driven av studenter som läser Kriminologiprogrammet vid Lunds Universitet. Kriminologernas universitetsförening arbetar för alla medlemmars bästa och ska de till att öka studenternas gemenskap i utbildningen med andra studenter genom diverse aktiviteter. Föreningen ska även vara nyantagna studenter behjälplig med fadderverksamhet. Dessutom ska föreningen, utöver vad programmet tillhandahåller, anordna evenemang med kriminologisk relevans.

 

Värdegrund
Kriminologernas Universitetsförening ska verka i demokratisk anda och för alla människors lika värde. Kriminologernas Universitetsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

 

Vision
Föreningen är till för alla som läser kandidatprogrammet i kriminologi, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom rättssociologi/sociologi. Genom ett medlemskap i KUF får medlemmen möjlighet att ta del av roliga aktiviteter och få lära känna de andra inom utbildningen. Detta genom gästföreläsningar, sittningar och andra sociala evenemang. KUF bevakar även utbildningens innehåll och kvalitet samt strävar efter att bevara en nära kontakt med den relevanta arbetsmarknaden.

 

Mål 2016
Vi i styrelsen HT 16/ VT 17 önskar att det ska vara en självklarhet att vara med i KUF för samtliga som läser kandidatprogrammet i kriminologi eller fristående kurs i rättssociologi. Vi vill öka medlemsantalet och göra KUF mer välkänt. Detta samtidigt som samtliga ska känna att de får ut mycket av sitt medlemskap. Vi vill även att medlemmarna i KUF ska känna en samhörighet medlemmar emellan.

 

Aktiviteter/handlingsplan
För att nå upp till målen ska aktiviteter av olika slag göra att samhörigheten ökar och att medlemmarna känner att de får ut mycket av sitt medlemskap. Dessa aktiviteter kommer att bestå av festliga aktiviteter men även nyktra, återkommande aktiviteter.

 

Planerat för höstterminen 2016 är:

 

 • Halloweensittning
 • Julfest i Skanör
 • Beerpongturnering mot Beteendevetarna i Lund
 • Återkommande sportaktiviteter med samlingsnamnet ”Sporta med KUF”
 • Pluggkväll
 • Gästföreläsningar

 

De aktiviteter som planerats för vårterminen 2017 är:

 

 • Slaget som sambucklan med tillhörande sporta med KUF-fotbollsträningar kontinuerligt under våren
 • Sporta med KUF-aktiviteter (såsom zumba, brännboll)
 • Skifteshelg med kommande styrelsen
 • KUF firar 5 år! En gala med både före detta och nuvarande medlemmar
 • ”Välkomnatillbakasittning” på Helsingkrona nation i januari
 • Pubkväll med musikquiz på sambar
 • Ev. ytterligare sittning
 • Examensceremoni för treorna
 • Pluggkväll
 • Gästföreläsningar
 • Vårmöte

 

För att ytterligare göra att KUF’s medlemmar känner att de får ut mycket av deras medlemskap ska gästföreläsningar av kriminologisk relevans ske återkommande under året. Vi vill även att fler ska veta om att eventen äger rum då fler än KUF-medlemmar är välkomna. Ju fler desto roligare. Detta ska vi genomföra genom att sätta upp affischer på olika platser samt sprida evenemangen i den mån vi kan via sociala medier. Ännu ett sätt för medlemmarna att känna att de får ut mycket av föreningen är att de får hjälp att nå arbetsmarknaden. Genom att se till att det finns utställare av kriminologisk relevans på samhällsvetarkårens mässa som äger rum under vårterminen ska vi lyckas med detta. För att fler ska få vetskap om att kriminologernas universitetsförening existerar ska vi kontinuerligt uppdatera vår hemsida, Facebooksida och Instagramkonto. Vi ska under året försöka att få tag i sponsorer, detta för att kunna ge mer till våra medlemmar men även för att vi ska kunna synas mer som förening. För att finnas som hjälp och stöd i utbildningen finns vi tillgängliga under året som stöd i utbildningsfrågor.

 

Uppföljning
För att se till att dessa aktiviteter och mål följs upp kommer styrelsen att gå igenom samtliga aktiviteter och mål under styrelsemöten som äger rum varje månad under året. Större frågor utvärderas även under ett medlemsmöte under hösten och ett medlemsmöte under våren.

 

Ansvarig inom egen verksamhet
Styrelsen i kriminologernas universitetsförening kommer gemensamt att se att samtliga mål uppnås. Ordförande har högsta ansvar för att samtliga aktiviteter genomförs och fungerar som ”bollplank” gentemot resterande ledamöter. Respektive utskott ansvarar för att just deras mål efterföljs.