Som student på Lunds universitet har du vissa rättigheter och skyldigheter. Rättighetslistan är en bra guide för dig som vill veta vad som gäller. Den finns att tillgå på: www.lu.se/rattighetslistan Här nedan presenteras ett urval av de punkter som tas upp i den;

 1. Studiemiljö

En åtskillnad görs emellan;

 • Psykosocial arbetsmiljö (ex: mobbing, trakasserier, hot, etc.)
 • Fysisk arbetsmiljö (ex: studieplatser, diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, ålder osv.)

Det yttersta ansvaret för dessa frågor har berörd institutionsprefekt. Vissa institutioner har dessutom ett Studerandeskyddsombud som studenterna kan vända sig till gällande anmärkningar på den fysiska arbetsmiljön. Läs mer om detta på: www.lu.se/studerandeskyddsombud

Studenter vid Lunds universitet med funktionsnedsättning har rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att fullgöra utbildningen för studenten. Detsamma gäller för lokalernas tillgänglighet. Läs mer om detta på: www.lu.se/pedagogisktstod

Andra serviceavdelningar vid Lunds universitet som kan hjälpa dig vid frågor angående studiemiljön är: samhällsvetarkåren, studieverkstaden, juridiska avdelningen, studentprästerna, allmänna studievägledningen osv.

 1. Registrering av kursdeltagande och provresultat

Institutionen ska, inom 10 arbetsdagar, lägga in registrering av deltagare till utbildningen i Ladok. Studenten har en skyldighet att inom 4 veckor, efter att denne beslutat att inte fullfölja kurs eller utbildningsprogram, meddela kursledning.

Examinationsresultat ska finnas att tillgå på Ladok senast 15 arbetsdagar efter provtillfället. Vid ändring av provresultat ska studenten meddelas.

 1. Kursplanering och schema

Kursplanen är det enda bindande juridiska dokumentet som gäller mellan student och universitet. Denna ska redogöra för utbildningsplan, behörighet, urval, obligatoriska moment samt information om hur kursen ska examineras. Institutionen måste följa kursplanen och får således inte ändra i utbildningens/kursens utformning utan stöd i kurplanen. Finns det inte i kursplanen så existerar det inte!

Kursplanen ska kunna tillhandahållas av studenter senast 1 månad innan kursstart och ska finnas att tillgå enkelt. Detta gäller även för kursschema, tider för omprov samt ändringar i kurlitteraturlistan. Dock måste kursliteraturlistan vara fastställd 8 veckor innan kursstart då studenter med pedagogiskt stöd ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda.

Kursombud ska kunna väljas av studenterna under schemalagd tid.

 1. Obligatoriska moment

De obligatoriska momenten måste återfinnas i kursplanen – lika så uppgifter om komplettering och omprov. Ett moment får alltså inte göras obligatoriskt under kursens gång om det inte finns stöd i kursplanen. Dessutom måste alla obligatoriska moment vara betygsgrundade. Institutionen ska erbjuda komplettering för de studenter som missat obligatoriska moment på grund av omständigheter utanför ens kontroll alternativt förtroendeuppdrag vid universitetet.

 1. Examination

Examinationsformer måste stå utskrivna i kursplanen samt vara betygsgrundande för att räknas som en examination. Studenterna ska erbjudas tre examinationstillfällen inom ett år och dessa får inte ligga varandra närmre i tid än två veckor efter att studenten fått resultatet.

Provuppgifter är allmänna handlingar (enligt TF 2:1) och ska således lämnas ut på begäran, inom skälig tid. Utöver detta bör studenterna ha tillträde till ett urval av tidigare givna prov.

Omprövning (HF 6:24) och överklagan (HF 12:2)

Alla beslut vid ett universitet (ex. behörighetskrav, tillgodoräknande av kurs, examensbevis etc.) kan överklagas, dock inte betyg på examinationer då dessa endast kan omprövas. Examinatorn är den enda som kan göra en omprövning men studenten kan be att en ytterligare person ger sin åsikt om saken, så kallad ”second opinion”. Om universitetet tappar bort en examination eller den försvinner på annat sätt har studenten rätt till att beredas ett nytt examinationstillfälle, utöver de ordinarie tillfällena.

Det finns ingen tidsbegränsning hur länge en student kan ompröva ett examinationsresultat. Universitetet är däremot skyldiga att behålla resultatet i 2 år. Att en student vid tentautlämning skriver under innebär inte att omprövningsrätten försvinner utan endast att studenten hämtat ut originalkopian. Det går alltså att ompröva ett examinationsresultat även efter att originaltentan hämtas ut, en rekommendation är dock att hämta ut en kopia för att på så vis försäkra examinatorn om att ingen information har ändrats eller lagts till.

Observera att du måste ha välgrundade argument för en begäran om omprövning. En omprövning är för övrigt inte en lättvindig process.Mer utförlig information om bland annat omprövning och hur du går till väga finns på Studentombudets hemsida http://studentombudet.se/

 1. Examinationsarbete (kandidat- och magister/masteruppsats)

Studenterna ska informeras om de bestämmelser och riktlinjer rörande examinationsarbetet i början av kursen. Denna ska innehålla studentens rätt till handledning; examensarbetets utformning och genomförande; bedömningskriterier; examensarbetet omfång och formella utformning; oppositionsförfarande samt vilka handledare som finns tillgängliga och om studenten har möjlighet till att välja dessa själv eller inte.

Handeledaren och examinatorn bör inte vara samma person men deras bedömningar av studentetens arbete får inte skilja avsevärt heller. Handledarens roll ska framgå tydligt – studentetern bör upplysas om att examinatorn sätter betyg och handledarens ord således inte är en garanti för betygsättning. Studenten ska beredas möjlighet till att byta handledare om särskilda skäl föreligger. Det ska för övrigt finnas schemalagd tid för metodundervisning. Examinationskriterierna ska finnas tydligt i kursplanen.

 1. Kurs[ut]värdering

Studenter ska beredas möjlighet att ge sina synpunkter på en kurs vid dess slut genom en kursutvärdering. Dessa ska sammanställas och studenterna ska informeras om resultatet och eventuella åtgärder som föranleds av kursutvärderingen. Enligt HF 1:14 ska schemalagd tid avsättas till kursutvärderingen. Studenterna ska ha möjlighet att vara anonyma. Dess utformning och innehåll ska bestämmas i samråd med studentrepresentanter.

 1. Ansvarsfrågor

Om du känner att ovannämnda punkter inte är tillgodosedda ska du vända dig till berörd person, examinator, administratör eller liknande. Om problematiken inte löses kontakta en studentrepresentant och ansvarig institutionsprefekt. Om inte detta heller ger resultat kan du vända sig till berörd fakultetsdekan, studentombudet (Petra Holst) eller kåren.

 

Texten senast uppdaterad: 141014

Skribenter: Elin Björk Isaksson och Timmy Malmgren med utgångspunkt från Lunds universitets Rättighetslista samt samråd med Petra Holst.

 • Kajsa Nylander (studentrepresentant i ledningsgruppen för kriminologiprogrammet samt studentrepresentant i institutionsstyrelsen för rättssociologi).